I.

Předmět smlouvy, obecná ustanovení

Touto nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu (viz níže) užívání níže specifikovaného dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto:

Motocykl tovární značky:

Registrační značka:

VIN:

Stav km při převzetí: 0

Počet helem: 0

Doplňky: Kufr

(dále jen „předmět nájmu“).

Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k užívání a provozování za účelem obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej nájemci předat spolu s potřebnými doklady při podpisu této smlouvy.

Výše uvedené vozidlo je vybaveno povinnou výbavou, dokladem o pojištění zákonné odpovědnosti, zelenou kartou a jedním klíčkem.

Nebude-li dopravní prostředek způsobilý k provozu, má nájemce právo odmítnout dopravní prostředek převzít, a zjistí-li tuto skutečnost až dodatečně, má právo jej vrátit a žádat

  1. odstranění vady, nebo
  2. odevzdání jiného dopravního prostředku, nebo
  3. může smlouvu zrušit.

Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu. Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným shora, od pronajímatele jej převzít a platit pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl. II. Náklady na provoz předmětu nájmu, jeho udržování ve stavu způsobilém řádného užívání za účelem uvedeným shora, jakož i plnění daňových a poplatkových povinností z titulu pronajímatele či uživatele předmětu nájmu, nese pronajímatel. Nájemce nese náklady na provoz motocyklu – pohonné hmoty a i náklady na běžnou údržbu.

Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil pronajímatel.

Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci přenechává do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu.

II.

Nájemné

Smluvní strany se dohodly, že toto nájemné je splatné ihned po vystavení daňového dokladu – faktury vystaveného pronajímatelem a doručeného nájemci.

Dočasný nájemce je povinen současně s nájemným zaplatit kauci ve výši Kč 10 000,- (slovy dest tisíc korun českých).

Po navrácení předmětu nájmu v bezvadném stavu bude tato kauce dočasnému nájemci vyplacena zpět v plné výši. Pokud nedojde k navrácení předmětu nájmu v bezvadném stavu, pronajímatel je oprávněn použít tuto kauci k úhradě zjištěných závad. Rozdíl mezi skutečnými náklady na odstranění závad a zaplacenou kaucí bude dočasnému nájemci navrácen v nejbližším možném termínu.

III.

Předání předmětu nájmu a dokladů

Vozidlo převezme nájemce v místě, na kterém se smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde lze vozidlo převzít a následně i předat na adrese U Příkopy 1917, Frenštát pod Radhoštěm Po-Pá 8-12, 13-17 a So 8-12 h.

Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu včetně vybavení a příslušenství (malý technický průkaz, doklad o úhradě povinného ručení), což obě strany svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují.

IV.

Další práva a povinnosti stran

Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti nájemce uvedené v článku I. této smlouvy.

Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.

Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

V.

Doba trvání nájmu

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od:

Během trvání smluvního poměru je nájemce oprávněn převzít do užívání a užívat vozidlo uvedené v článku I. této smlouvy. Vozidlo se zavazuje vrátit pronajímateli nejpozději v den ukončení smluvního poměru tak, že je dopraví na stejné místo, kde vozidlo převzal, nebo na jiné předem smluvené místo.

Pronajímatel může požadovat vrácení vozidla i před uplynutím sjednané doby, jestliže nájemce neplní podmínky této smlouvy, nebo jestliže užívá vozidlo v rozporu s účelem této smlouvy. V takovém případě je nájemce povinen vrátit vozidlo do 1 dne od doručení výzvy. Výzva může být doručena formou dopisu, e-mailu, případně SMS.

Pokud nájemce hodlá ukončit nájem v průběhu doby, na kterou je sjednán, pak se tato možnost připouští, ale nájemce je povinen uhradit pronajímateli 100 % sjednaného nájemného příslušejícího za dobu od předčasného vrácení předmětu nájmu do konečného termínu nájmu stanoveného v článku II. této smlouvy.

V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla ve stanovené době a ve sjednaném místě zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody.

VI.

Nakládání s vozidlem

Pro používání vozidla se sjednávají následující podmínky:

a) Vozidlo bude obsluhováno řidičem, který je držitelem platného řidičského oprávnění.

b) Vozidlo bude používáno výhradně na pozemních komunikacích. Je zakázáno vozidlo používat mimo pozemní komunikace, zejména na závodních okruzích, ve volném terénu a při sportovních akcích.

c) Vozidlo bude používáno výhradně na území ČR. Výjezd do zahraničí je možný pouze se souhlasem pronajímatele. Při porušení této podmínky může pronajímatel účtovat nájemci pokutu až do výše 20.000,- Kč.

VII.

Pojištění

Pronajímatel sjednává pro všechna vozidla zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla.

Při vzniku pojistné události na vozidle nebo v souvislosti s užíváním vozidla během trvání smluvního poměru uhradí nájemce celkovou výši spoluúčasti na pojistném plnění, a to na základě výzvy pronajímatele.

VIII.

Škody na vozidle

Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které vzniknou jeho zaviněním, a dále za škody, které vzniknou v souvislosti s přenecháním vozidla k užívání dalším právnickým či fyzickým osobám. Jedná se zejména o škody vzniklé nedbalou nebo neodbornou obsluhou a údržbou, přetěžováním nebo nevhodným používáním, znehodnocením laku a podobně.

Při škodách krytých pojištěním je nájemce povinen postupovat podle obecně platných postupů a dále být pronajímateli účinným způsobem nápomocen k likvidaci takové škody tím, že se řidič vozidla zúčastněného na škodě dostaví do sídla společnosti pronajímatele se svým řidičským a občanským průkazem k sepsání zápisu o škodě nejpozději do šesti dnů po zjištění takové škody. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré škody způsobené odcizením mimořádných výbav a příslušenství z vozidla v době dočasného užívání vozidla.

Nájemce je povinen v případě zaviněné dopravní nehody pronajímateli uhradit pronájem vozidla dle čl. II. teto smlouvy (ušlý zisk) po dobu trvání opravy, jako by vozidlo dále užíval. V případě krádeže, zpronevěry, nedoveleného užívání, atd. se nájemce zavazuje uhradit pronájem vozidla dle čl. II. této smlouvy (ušlý zisk), jako by vozidlo dále užíval, do uzavření škodní události.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s neoprávněným užíváním vozidla a s jeho vymáháním, nevrátí-li jej ve sjednané lhůtě dle článku V. této smlouvy.

IX.

Ochrana vlastnických práv provozovatele

Dočasný uživatel ručí za vlastnická práva provozovatele proti případným zásahům třetích stran do těchto práv. Tyto zásahy (obstavení, zabavení vozidla) neprodleně nahlásí provozovateli.

X.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen předat vozidlo ve sjednané době a na sjednaném místě v řádném technickém stavu a vybavené podle platných předpisů, s plnou nádrží paliva a pro provoz potřebnými doklady a klíčí od vozidla.

XI.

Odpovědnost za porušení pravidel silničního provozu

Dočasný uživatel odpovídá po dobu užívání vozidla za porušení pravidel silničního provozu, ke kterému dojde kdykoliv v průběhu trvání smluvního poměru v souvislosti s užíváním vozidla.

XII.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

XIII.

Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

Tato smlouva se řídí úpravou dle občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 01. 05. 2023